Mijn winkelwagen

Sluit

Privacy- en cookiebeleid

Beste klant,

Wij beschermen uw privacy graag. We staan volledig achter de betere bescherming van uw klantgegevens en de verduidelijking over het gebruik ervan.

Deze Privacy Verklaring zegt, kort samengevat:

Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen.

We gebruiken ze alleen voor onze eigen doeleinden.

We geven uw gegevens nooit door aan derden zoals een ander bedrijf dat niet contractueel met ons verbonden is.

U hebt altijd het recht om de door ons opgeslagen gegevens in te kijken en aan te passen.

U hebt altijd het recht uw gegevens bij ons te laten verwijderen.

 

Als u hierover nog vragen hebt, dan mag u ons een mailtje sturen op spirits.wijnen@emails.be

Bedankt voor uw vertrouwen,

Het Spirits-Wijnen & Co team

  

PRIVACY VERKLARING

We leggen u in deze verklaring graag uit waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren.

We houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang. Wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

 

Wie zal uw persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

Spirits-Wijnen & Co

Brusselsesteenweg 30A
3020 Herent

Ondernemingsnummer: BE0464.503.108 

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische of geautomatiseerde vorm, voor legitieme doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

het beheer van de bestellingen;

de verwerking ervan in de boekhouding (facturatie);

de levering van de aangekochte goederen op het juiste adres;

het opvolgen van de betalingen;

het klantenbeheer en de klantenadministratie

het opvolgen van de boekhoudkundige cijfers en gegevens;

de naleving van alle wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen;

het verzenden via e-mail of met de post van uitnodigingen voor proeverijen en promoties van onze eigen onderneming, of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, waarbij u steeds de mogelijkheid hebt om ons te laten weten dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen;

 

 

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U geeft uw persoonsgegevens met toestemming om deze te gebruiken voor de specifieke doeleinden.

Zo is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokkene bent. We verwerken ze om u een dienst te kunnen leveren, zoals:

Om aangekochte goederen te factureren;

Om aangekochte goederen op het juiste adres te bezorgen;

Om de betalingen op te volgen;

Om de wettelijke verplichtingen van toepassing op de onderneming na te leven.

Met uw toestemming gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, zoals proeverijen, opendeurdagen of promoties.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat onze verwerking van persoonsgegevens:

standaard informatie in verband met uw identiteit: naam, voornaam en (leverings)adres (straat, nummer, postcode en woonplaats);

om u vlotter te kunnen bereiken in verband met een bestelling: telefoonnummer en e-mailadres;

mits uw toestemming om nieuws over onze activiteiten te ontvangen: e-mailadres

Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden niet als persoonsgegevens beschouwd. Het gaat om bepaalde anonieme gegevens die via een bezoek aan onze website geregistreerd worden (datum, tijdstip, duur van bezoek, bezochte pagina’s,…). We gebruiken gegevens om informatief het websitebezoek te analyseren en om hiermee de website te optimaliseren voor de gebruikers. Het IP-adres gebruiken we enkel om het aantal bezoekers vast te stellen. Onze website houdt geen cookies bij.

 

Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

De persoonsgegevens worden door u aan ons bezorgd, in de winkel, telefonisch, via e-mail of via onze social media kanalen (facebook en instagram).

In de winkel vragen we u mogelijk aan de kassa of u interesse hebt om informatie over proeverijen en promoties te ontvangen. Na uw akkoord kunnen we uw e-mailadres invoeren om u deze informatie in de toekomst toe te sturen.

Deze persoonsgegevens via de social media kanalen slaan we niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.

 

Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Intern gebruik

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de zaakvoerder en aan de administratieve en logistieke medewerkers voor de afhandeling en verzending van aankopen die u bij ons doet.

Extern gebruik

Enkel voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen persoonsgegevens indien nodig meegedeeld worden aan en eventueel verwerkt worden door derden waarmee we een contractuele overeenkomst hebben, zoals:

de boekhouder;

de verzekeraar;

de advocaat.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde dienstverleners en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met onze instructies.

We geven uw gegevens nooit door aan andere derden, zoals andere commerciële ondernemingen.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten uw land van verblijf?

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan lidstaten buiten de EU.

Zal de onderneming geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

We stellen als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Deze termijn beloopt 7 jaar, dus zolang de onderneming verplicht is haar boekhouding bij te houden.

Nadat u uw gegevens met ons hebt gedeeld, hebt u het recht om uw gegevens in te kijken, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen als de wet dat toelaat.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw gegevens met alle mogelijke en passende maatregelen af te schermen voor derden en om deze met de grootste discretie te verwerken.

Op welke rechten kunt u zich beroepen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door de onderneming?

U hebt het recht om ons op ieder moment te contacteren met het verzoek tot:

Inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Beperking van of bezwaar m.b.t. de gegevensverwerking of doorgave;

Intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking voor zover de verwerking van gegevens zou gebaseerd zijn op uw toestemming (dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen);

Ontvangen van uw persoonsgegevens om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract (‘recht op overdraagbaarheid’).

 

U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen of uit te schrijven van elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Uw contactpersoon bij Spirits-Wijnen & Co om uw rechten uit te oefenen of voor alle verdere inlichtingen over deze rechten is Koen Van de Pontseele, via spirits.wijnen@emails.be

 

Als u meent dat we niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privaycommission.be.

 

Wijzigingen

We houden het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering over privacy en gegevensbescherming.